Cookie beleid MKV '29

De website van MKV '29 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Gedragsregels

INLEIDING

Iedere week worden er door M.K.V.’29 diverse wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. De voetbalsport wordt dan beoefend conform de bedoelingen van het spel. Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor M.K.V.’29, van bestuurslid tot jeugdleider en van onderhoudsmedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

De realiteit is echter ook dat er op en rondom de voetbalvelden tevens dingen gebeuren die het voetbalspel in een minder goed daglicht stellen. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel!

Ook binnen de voetbalwereld heeft namelijk iedereen te maken met waarden en normen.

Hoe gaan we met elkaar om, welke spelregels hanteren we binnen en buiten het veld, hoe proberen we problemen binnen de club op te lossen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Toch blijven waarden en normen voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen.

Wat bedoelen we er nu precies mee? En nog belangrijker: hoe vertaal je dat naar de dagelijkse voetbalpraktijk? Want daar gaat het toch allemaal om.

Deze Gedragscode poogt hierop een antwoord te geven. Het bestuur van M.K.V.’29 heeft niet de illusie dat met een Gedragscode alle problemen kunnen worden voorkomen.

Deze Gedragscode beoogt in  feite "gereedschap" te zijn voor het handhaven van de waarden en normen binnen de voetbalvereniging M.K.V.’29.

Het bestuur van M.K.V.29 voert hierbij dus deze Gedragscode in met als doelstelling vast te leggen wat wel en niet kan binnen onze vereniging. Wat is acceptabel en wat niet! Als uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingswaarden en normen kortweg gezegd:

Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet”.

Met deze Gedragscode reiken we dus bouwstenen aan, waarmee we binnen de vereniging aan de slag kunnen. Als we gezamenlijk actie ondernemen komt het doel wat dichterbij: Een voetbalwereld waar het voor iedereen goed vertoeven is. Nu en in de toekomst…

 Sporten doe je immers voor je plezier. M.K.V.’29 wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten of culturele achtergronden.

Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Eén van de beleidsmethodes om ongewenst gedrag te beperken is het opstellen van gedragscodes binnen onze voetbalvereniging M.K.V.’29. Door aan iedereen binnen de vereniging duidelijk te maken welke normen (regels) er gelden, maak je ook meteen duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is en waaraan ze zich moet houden. Deze moeten voor iedereen helder zijn. Iedere nieuwkomer wordt van deze gedragscodes op de hoogte gesteld, zodat iedereen er naar kan worden verwezen en erop kan worden aangesproken.

Het beleid is erop gericht om eventuele excessen te voorkomen (preventief). Indien deze onverhoopt toch voorkomen, dan dient consequent handelend opgetreden te worden (correctief). Het instellen van deze Gedragscode vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van onze club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet zal worden getolereerd.

ALGEMENE GEDRAGSCODES

Er zijn algemene normen die voor iedereen gelden, namelijk:

a. Respecteer de regels van je sport en van M.K.V.’29;

b. Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport;

c. Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig;

d. Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport;

e. Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met mate te gebruiken. Het is verboden in alle andere ruimtes dan de kantine alcohol en het omheinde terras te nuttigen. Drugs zijn uit den boze;

f. Rookbeleid: het is sinds 1 september 2019 verboden tijdens wedstrijden en trainingen van de jeugd op het hele terrein te roken. Dat moet buiten de hekken van het terrein!

g. Samen staan voor “Fairplay” binnen de voetbalsport;

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is hierbij essentieel gezien het feit dat M.K.V.’29 tevens een vereniging wil zijn waar de positie van de jeugd van groot belang is.

SPECIFIEKE GEDRAGSCODES

De hiervoor genoemde algemene gedragscodes zijn in een aantal situaties in meer detail uitgewerkt. Natuurlijk is het heel moeilijk om vele zaken in met name de uitvoering te blijven controleren, bewaken en te handhaven. Laten we elkaar er op aanspreken wanneer deze regels niet nageleefd worden

In de kantine

 • Het betreden van de kantine op voetbalschoenen is niet toegestaan;
 • Roken is verboden in de gehele kantine;
 • Alcoholische dranken nuttigen doen we op zaterdag niet voor 13.00 uur;
 • Rommel die gemaakt wordt ruimen wij zelf op, tafels en stoelen weer op de plaats terug zetten;
 • Er wordt geen glaswerk mee naar buiten genomen met de bedoeling het langs het veld op te drinken. Op het terras is het drinken van een consumptie toegestaan;        
 • Toegang achter de bar alleen in overleg met het dienstdoende bar en/of keukenpersoneel;
 • Alcoholische dranken alleen verkopen aan personen vanaf 18 jaar, bij twijfel kan om een legitimatie gevraagd worden;
 • Door het barpersoneel kan het verstrekken van alcoholhoudende drank worden geweigerd als blijkt dat er al teveel gedronken is;
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine;
 • Men dient zich te houden aan sluitingstijden die achter de bar duidelijk zijn gepubliceerd;

 

Het dienstdoende barpersoneel kan besluiten om de kantine eerder te sluiten. In overleg met het bestuur kunnen andere sluitingstijden gehanteerd worden.

Op en rond de velden en op het sportcomplex

 • Blijf als supporter achter de hekken tijdens een wedstrijd;
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd;
 • Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het team en van bestuursleden;
 • Fietsen en brommers worden in het daarvoor bestemde gebied (stalling) geplaatst;
 • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein;
 • De toegang tot het complex altijd vrijhouden voor b.v. ambulance/brandweer;
 • Het meenemen van alcoholische dranken is niet toegestaan;
 • Je houdt de kleedkamers netjes;
 • Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken en niet op of om de velden;
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is verboden;


 Trainers, leiders en vrijwilligers

 • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters, collega’s en bestuursleden;
 • Rook niet tijdens het uitvoeren van je functie;
 • Gebruik geen alcohol tijdens het uitvoeren van je functie
 • Kom gemaakte afspraken na, vrijwilligheid betekent niet dat u geen verplichtingen hebt;
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen;
 • Men is verplicht om toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten;
 • Neem bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de leider van het betreffende team of indien dit niet mogelijk is met iemand van het bestuur;
 • Fungeer als voorbeeld en gedraag je te allen tijde sportief;
 • Heb respect voor anderen;
 • Maak geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwets niemand opzettelijk;
 • Alcoholgebruik als chauffeur bij het meenemen van (jeugdige) spelers naar o.a. uitwedstrijden kan niet worden getolereerd;

 
Rookbeleid

 • Er wordt niet gerookt in de kleedkamers, massageruimte en scheidsrechtersruimte;
 • Er wordt niet gerookt in de kantine, hieronder vallen ook alle andere ruimtes zoals hal en bestuurskamer;
 • Roken niet tijdens de wedstrijden, trainingen of in het bijzijn van kinderen;

SANCTIEBELEID

Schorsing

Het bestuur kan een lid schorsen om de volgende redenen:

 • Als een lid zich als speler of supporter schuldig maakt aan wangedrag dat in strijd is met deze Gedragscode;
 • Als een lid, in het openbaar, persoonlijk één of meerdere bestuursleden beledigt;
 • Als een lid een contributieachterstand heeft van meer dan een ½ jaar;
 • Door niet naleving van het rookbeleid, na tweemaal een mondelinge en vervolgens één maal een schriftelijke waarschuwing van het bestuur te hebben genegeerd;


Royeren

Het bestuur kan een lid royeren om de volgende redenen;

 • Door ergerlijk of herhaaldelijk wangedrag, in strijd met deze Gedragscode, waardoor de vereniging geschaad wordt;
 • Bij molestatie van een scheidsrechter, grensrechter of als een lid zich schuldig maakt aan openlijke geweldpleging jegens bezoekers, bestuursleden, leden of vrijwilligers;
 • Door de vereniging om andere redenen in diskrediet te brengen;

 Eventuele kosten voortvloeiend uit een strafzaak tegen betrokken speler zullen door hem/haar worden betaald. Bij het in gebreke blijven wordt desbetreffende speler niet meer opgesteld tot hij/zij aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Alle maatregelen zijn ter beoordeling van het bestuur van M.K.V.’29 en kunnen met onmiddellijke ingang worden getroffen. Het bestuur legt achteraf verantwoording af over de door haar getroffen maatregel(en) t.o.v. van de leden  in de eerstkomende algemene ledenvergadering.

Straffen, opgelegd door de KNVB worden één op één overgenomen door het bestuur van M.K.V.’29.

Bovengenoemde sancties worden steeds door het bestuur opgelegd. Schorsing en/of royement van een lid wordt aan het betrokken lid schriftelijk, met reden meegedeeld en doorgegeven aan de KNVB.

Alleen bij een royement wordt de betrokkene de gelegenheid gegeven om, binnen 1 maand na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving, in beroep te gaan bij het bestuur van M.K.V.’29.

 

SLOTOPMERKINGEN

In deze notitie wordt een aantal afspraken weergegeven die er voor moeten zorgen dat de voetbalsport bij M.K.V.’29 voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig kan worden gehouden. Dit zijn de voorwaarden voor de manier waarop we samen aan sport willen doen.

Door bewust met deze onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we onze vereniging ook in de toekomst aantrekkelijk en voor een ieder toegankelijk houden. Dit vereist niet alleen dat een ieder zelf de regels naleeft, maar ook dat we elkaar blijven stimuleren naar de geest ervan te handelen.

Uiteraard hopen wij als bestuur, dat e.e.a. bijdraagt aan een positief imago van onze club.

 

Bestuur M.K.V.’29

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!